เสวนาสิทธิ ความยุติธรรมและกฎหมายด้านแรงงาน : ๑๐ ประเด็นที่ควรแก้ไขกฎหมายแรงงาน

ท่านทั้งหลายคงได้อ่านข้อคิด ข้อเขียนที่สื่อสารโดยมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ในประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ของกระทรวงแรงงานไปแล้ว หลายท่านก็คงเห็นตรงกันกับผู้เขียนว่า หากจะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแรงงานให้ตรงกับปัญหาและเข้ากับห้วงเวลาที่สังคมเรียกร้องการปฏิรูปประเทศ ก็ไม่ควรแก้ไขเพียงเท่าที่กระทรวงแรงงานเสนอ

เสวนาสิทธิแรงงานและกฎหมาย : มาตรฐานและความรับผิดชอบของธุรกิจข้ามชาติ

ผู้เขียนอยากกล่าวถึง ธุรกิจยักษ์ใหญ่ มีเงินลงทุนมหาศาล ขยายกิจการไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายสำคัญของธุรกิจเหล่านี้ กรณีนี้เฉพาะธุรกิจข้ามชาติที่ เกี่ยวกับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความจริงของธุรกิจเหล่า มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่หน่วยบริการหรือร้านค้าต่าง ๆ ของธุรกิจเหล่านี้จะกระจายไป ตามจังหวัดหรือพื้นที่ต่าง ๆ

ความยุติธรรมด้านแรงงานในภาวะวิกฤติอุทกภัยร้ายแรงที่ภาคใต้ประเทศไทย

ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมที่ร้ายแรงมาแล้ว ๓ ครั้ง คือ (๑) วิกฤติต้มยำกุ้งปี ๒๕๔๐ (๒) วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ และ(๓)วิกฤติมหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔

1 9 10 11 12 13 15