แนะนำมูลนิธิ

แนะนำมูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ ปี 2525 เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณอารมณ์ พงศ์พงัน ผู้นำแรงงานในการต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่า โดยคุณอารมณ์ คือ ปัญญาชนคนงาน ที่ทำการต่อสู้เพื่อสิทธิและศักดิ์ศรีของผู้ใช้แรงงานมาโดยตลอดในยุคที่ประเทศไทยถูกปกครองภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร ซึ่งประชาชนขาดเสรีภาพ สหภาพแรงงานถูกปราบปราม คุมขังรวมทั้งคุณอารมณ์ที่เลือกที่จะไม่ยอมสยบต่อความอยุติธรรม ทั้งความคิดและงานขีดเขียนเพื่อนำ “ความจริง” ลงสู่การสร้างขบวนการแรงงานที่เข็มแข็ง

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ได้ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูล รวบรวมข้อมูลแรงงาน การสร้างงานวิชาการ วิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยระดมความคิดการจัดเสวนากลุ่ม การจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนกับสังคม ผ่านเวทีสัมมนาทางวิชาการ และการเผยแพร่ข่าวสารด้านแรงงาน ผ่านจดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์