สหภาพแรงงานกับการปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติ

ในขณะที่เศรษฐกิจไทยไม่อาจปฏิเสธความจำเป็นที่ต้องจ้างแรงงานข้ามชาติ และสหภาพแรงงานเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชนชั้นแรงงานอย่างน้อยที่สุดคือ เป็นตัวแทนลูกจ้างในสถานประกอบการที่เป็นแรงงานในระบบ การที่สหภาพแรงงานมีบทบาทปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติย่อมทำให้แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีจริยธรรมในสังคมไทย และทำให้สหภาพแรงงานสามารถรักษาบทบาทการเป็นองค์กรตัวแทนของชนชั้นแรงงานไว้ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานในฐานะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีสหภาพแรงงานเป็นองค์กรนำ

เสรีภาพการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ

เสรีภาพในการสมาคม หมายถึงสิทธิของลูกจ้างในการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งองค์กรหรือสหภาพแรงงานซึ่งเป็นตัวแทนของลูกจ้างทั้งหมด

SAFETY !! เป็นกระแสจริงที่น่ากลัวมากม๊าก ??

การมีนโยบายลดสถิติความปลอดภัยเป็นศูนย์ นโยบายท่านนายกรัฐมนตรี ตัวเลขคนทำงานกว่า 9 ล้านคน คนงานที่ได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทน 120,000 คน/ปี เสียชีวิตตายกว่า 600 คน/ปี สูญเสียอวัยวะ 2,200 กว่าคน/ปีถึงขั้นทุพลภาพ 17 คน/ปี

ปรับกระบวนยุทธ์ จากขบวนการแรงงาน สู่…ขบวนการทางสังคม

โดยหลักของวิวัฒนาการและประวัติศาสตร์สังคม เป็นที่ถกเถียงและยอมรับร่วมกันว่า สังคมยุคปัจจุบันเป็นสังคมยุคทุนนิยมที่ก้าวหน้ากว่าสังคมยุคอดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่สังคมยุคดึกดำบรรพ์ ยุคทาส ยุคศักดินา เข้าสู่ยุคทุนนิยม ซึ่งชนชั้นทุนและแรงงาน คือ พลังการผลิตและความสัมพันธ์การผลิตที่ก้าวหน้าที่สุด

ประชาธิปไตยในการทำงานและการร่วมบริหารกิจการ : แนวคิดและประสบการณ์ในยุโรป อเมริกา และเอเชีย และข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย

ประชาธิปไตยในการทำงานของแรงงานในอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ และถือเป็นรูปแบบแรงงานสัมพันธ์หรือการบริหารแรงงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างนายทุนและแรงงาน หรือ การร่วมบริหารกิจการ (Co-determination) ที่มีวิวัฒนาการในแถบภาคพื้นยุโรป และแพร่กระจายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของโลก

1 10 11 12 13 14 15