คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (3)

ตอนแรกตั้งใจว่าจะคุยกันเรื่องการรวมตัวและองค์กรของลูกจ้างในภาพรวมตามกฎหมายแรงงาน เพื่อจะได้เป็นภาพรวมต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว ปรากฏว่า มีเรื่องด่วนเข้ามาและเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นซ้ำซาก อีกทั้งการแก้ไขปัญหาของรัฐก็ยังไม่ไปไหนมาไหน จึงเห็นควรหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในครั้งนี้

ขยายอายุการทำงานและฐานค่าจ้าง กับ อนาคตบำนาญผู้ประกันตน ?

ปัจจุบันกว่า 94% ของประเทศทั่วโลก กำหนดอายุรับบำนาญขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 60 ปี ส่วนประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้กำหนดอายุเกษียณอยู่ระหว่าง 60-67 ปี ซึ่งความแตกต่างของอายุเกษียณระหว่างประเทศสมาชิกมีแนวโน้มลดลง การปรับเพิ่มอายุเกษียณของประเทศเหล่านี้มักทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทย อายุเกษียณอยู่ในช่วง 55-60 ปี

คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (๒)

“กฎหมายเพื่อชีวิต” ตอนนี้เป็นตอนที่ ๒ คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน เราจะคุยกันเรื่องสุขภาพของลูกจ้างหรือคนทำงาน ในประเด็นสุขภาพ ก็มีบัญญัติไว้ในกฎหมายด้านแรงงานหลายฉบับ ซึ่งเราท่านทั้งหลายควรจะได้เรียนรู้และมองเห็นประเด็นสุขภาพของคนทำงานในภาพรวม ช่วยกันสะท้อน ช่วยกันคิด ช่วยกันหาทางออกนะครับ

คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (1)

นอกจากจะมีพื้นที่ความคิดคุยกันในเรื่องความยุติธรรมด้านสิทธิแรงงานในเว็บไซต์ของมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงันแล้ว นับแต่นี้ต่อไปก็จะมีพื้นที่ความคิดเพิ่มขึ้น โดยจะคุยกันในลักษณะคลินิกกฎหมายด้านแรงงาน

การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมเพื่อแรงงาน

การเปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนผ่านต้องมีแผนและนโยบาย คนงาน การเปลี่ยนแปลงไม่ได้แค่ลดปริมาณมลพิษในภาคอุตสาหกรรม แต่เป็นเรื่องของงานใหม่ในอุตสาหกรรมใหม่ ทักษะใหม่ การลงทุนใหม่ และโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจให้เกิดความเสมอภาคและคล่องตัวมากขึ้น

1 2 3 7