การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมเพื่อแรงงาน

การเปลี่ยนแปลง หรือการเปลี่ยนผ่านต้องมีแผนและนโยบาย คนงาน การเปลี่ยนแปลงไม่ได้แค่ลดปริมาณมลพิษในภาคอุตสาหกรรม แต่เป็นเรื่องของงานใหม่ในอุตสาหกรรมใหม่ ทักษะใหม่ การลงทุนใหม่ และโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจให้เกิดความเสมอภาคและคล่องตัวมากขึ้น

เสวนาสิทธิ ความยุติธรรมและกฎหมายด้านแรงงาน : การเรียนรู้กฎหมายด้านแรงงานสำหรับ ผู้นำแรงงาน

ผู้เขียนเชื่อว่า หากผู้นำแรงงานหรือสร. หรือคณะกรรมการลูกจ้างได้ศึกษาเรียนรู้ข้อกฎหมายตามที่กล่าวมาอย่างต่อเนื่องจริงจัง ภายใต้กระบวนการการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และมีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะบังเกิดประโยชน์ การเรียนรู้ และการเข้าถึงสิทธิและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนงาน และเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สิทธิทางกฎหมายด้านแรงงานขององค์กรแรงงาน อันจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรแรงงานสืบไป

วันกรรมกรสากลแรงงานแยกจัด 2 ขบวน ผู้ใช้แรงงานเรียกร้องปรับค่าจ้างและเพิ่มสวัสดิการ

1 พ.ค.วันกรรมกรสากลแรงงานแยกจัด 2 ขบวน ผู้ใช้แรงงานหลายจังหวัดจัดงาน เรียกร้องปรับค่าจ้างและเพิ่มสวัสดิการ

1 2 3 7