คณะกรรมการบริหารมูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน  ชุดแรก

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ออกใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิฯลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 และได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิอารมณ์  พงศ์พงัน  เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย  ตามนัยหนังสือที่ มท.031/17827 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2525 โดยจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารเริ่มแรกมีจำนวน 20 คน ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2526 คือ

 1. นายไพศาล  ธวัชชัยนันท์  ประธานกรรมการ
 2. นายเอกชัย เอกหาญกมล  รองประธานกรรมการ
 3. นางอมรลักษณ์ พงศ์พงัน  รองประธานกรรมการ
 4. นายทองใบ ทองเปาด์  เลขาธิการ
 5. นายสุชาติ สุคนธ์กานต์  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 6. นายวิวัตน์ จิวาบาลนากิจ  ผู้ช่วยเลขาธิการ
 7. นายสง่า ลิขิตประยูรพงศ์  เหรัญญิก
 8. นายสุพิชัย พิมพ์ศิริจันทร์  ผู้ช่วยเหรัญญิก
 9. นายปรีชา เดชทองจันทร์  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 10. นางสาวขนิษฐา อังกาบสี  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 11. นายวิสุทธิ์ ใจตรง  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 12. นางสาวกนกพร จุฑารัตนากูล  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 13. นายจอน อึ๊งภากรณ์  กรรมการฝ่ายวิชาการ
 14. นายไชยันต์ รัชชกุล  กรรมการฝ่ายวิชาการ
 15. นายนิพนธ์ กลิ่นวิชิต  กรรมการฝ่ายวิชาการ
 16. นายสำรวย มงคลพร  กรรมการฝ่ายวิชาการ
 17. นายสกุล โอฬารจันทโรทัย  กรรมการฝ่ายประสานงาน
 18. นางสาวสมศรี วนิชานันท์  กรรมการฝ่ายประสานงาน
 19. นายมนตรี ชนชนะ  กรรมการฝ่ายประสานงาน
 20. นายแหลมสน อดิสร  กรรมการฝ่ายประสานงาน