คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (11)

คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (11) ตอนนี้ผู้เขียนมีหลากหลายเรื่องที่สื่อสาร ทั้งเรื่องภาวะโลกร้อนผลกระทบต่อแรงงาน การเรียกร้องเรื่องสิทธิด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงานควรไปฟ้องศาล หรือว่าไปหาพนักงานตรวจแรงงาน การแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานหลายครั้งยังค้างอยู่ที่สนช.การปฏิบัตินายจ้างหาทางเลี่ยงความลำบากตกอยู่กับลูกจ้างเมื่อนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สุดท้าย : กรณีเลิกจ้างจำนวนมาก ๆ หรือยุบหน่วยงาน และใช้วิธีการให้ลูกจ้างลาออกโดยให้เงินเพิ่มจากสิทธิขั้นพื้นฐานอีกจำนวนหนึ่ง ความเป็นธรรมอยู่ที่ใด

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 355 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 8 (355) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นำเสนอข้อมูลและข่าวสารต่อผู้ใช้แรงงานและผู้สนใจด้วยเนื้อหาที่มากกว่าทุกฉบับ ทั้งงานวิจัยเรื่องสวัสดิการแรงงานในอาเซียน มิติความยุติธรรมด้านกฎหมายแรงงานหลังน้ำท่วมภาคใต้ มุมมองวิเคราะห์ค่าจ้างขั้นต่ำ ประเด็นสิทธิแรงงานข้ามชาติ และประธานคณะกรรมการสมานฉันท์คนใหม่