คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (4)

เกิดขึ้นอีกแล้วครับ นายจ้างสัญชาติเยอรมัน ประกอบกิจการเจียระไนเพชร พลอย เงินและทองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามานานหลายสิบปีแล้ว

คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (3)

ตอนแรกตั้งใจว่าจะคุยกันเรื่องการรวมตัวและองค์กรของลูกจ้างในภาพรวมตามกฎหมายแรงงาน เพื่อจะได้เป็นภาพรวมต่อเนื่องจากตอนที่แล้ว ปรากฏว่า มีเรื่องด่วนเข้ามาและเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นซ้ำซาก อีกทั้งการแก้ไขปัญหาของรัฐก็ยังไม่ไปไหนมาไหน จึงเห็นควรหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันในครั้งนี้

คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (๒)

“กฎหมายเพื่อชีวิต” ตอนนี้เป็นตอนที่ ๒ คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน เราจะคุยกันเรื่องสุขภาพของลูกจ้างหรือคนทำงาน ในประเด็นสุขภาพ ก็มีบัญญัติไว้ในกฎหมายด้านแรงงานหลายฉบับ ซึ่งเราท่านทั้งหลายควรจะได้เรียนรู้และมองเห็นประเด็นสุขภาพของคนทำงานในภาพรวม ช่วยกันสะท้อน ช่วยกันคิด ช่วยกันหาทางออกนะครับ

คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (1)

นอกจากจะมีพื้นที่ความคิดคุยกันในเรื่องความยุติธรรมด้านสิทธิแรงงานในเว็บไซต์ของมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงันแล้ว นับแต่นี้ต่อไปก็จะมีพื้นที่ความคิดเพิ่มขึ้น โดยจะคุยกันในลักษณะคลินิกกฎหมายด้านแรงงาน

1 2