แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 379 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 32(379)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ต้อนรับสถานการณ์การเลือกตั้งที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งและกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เมื่อพรรคไทยรักษาชาติได้ยื่นเสนอทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ มหิดล อยู่ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรค นับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งที่เลื่อนมาเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2562 จะมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นอีกบ้างเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดู แต่สิ่งที่ผู้รอคอยการเลือกตั้งไม่ต้องการคือ การเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปอีกโดยอ้างสาเหตุใดก็ตาม

กลับมาสู่โลกของคนงาน เริ่มต้นด้วยเรื่องการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ซึ่งเป็นฉบับที่ 7 พ.ศ. 2561 รายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้เป็นอย่างไร? ติดตามการวิเคราะห์ได้ในแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ ตามมาด้วยข่าวการทวงสิทธิ์และความเป็นธรรมให้แก่ผู้นำสหภาพแรงงานรถไฟแห่งประเทศไทย 7 คน ที่ถูกดำเนินคดีและหักเงินชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยตามคำพิพากษาของศาลฎีกาเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ขณะนี้ขบวนการแรงงานสากลและคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยกำลังร่วมกันรณรงค์ให้ยุติการดำเนินคดีและการหักเงินชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด เนื่องจากสิ่งที่ผู้นำสหภาพแรงงานกระทำเกิดจากต้องการสร้างมาตรการความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่โดยสารรถไฟ

ในส่วนของการรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของแรงงานข้ามชาติ โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสุขภาวะแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้รับการคุ้มครองกับคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกันทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองคนทำงานในประเทศไทย เช่น พ.ร.บ.ประกันสังคมพ.ศ. 2533 พ.ร.บ.เงินทดแทนพ.ศ.2537 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการพ.ศ.2554 เป็นต้น

สุดท้ายนี้ขอเล่าสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศคือ ขบวนการเคลื่อนไหวเสื้อกั๊กเหลืองที่ชุมนุมประท้วงนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีผลกระทบด้านลบต่อประชาชนที่เป็นคนจนและชนชั้นกลางระดับล่างมาหลายเดือนได้ผนึกกำลังกับสหพันธ์แรงงานฝรั่งเศส(CGT) ทำการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลอย่างต่อเนื่องอีกหลายครั้ง เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสหภาพแรงงานกับขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่เราเรียกกันว่า “สหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม”

เมื่อวันเลือกตั้งใกล้เข้ามาพรรคการเมืองต่างๆ ก็เร่งหาเสียงกันมากขึ้น พี่น้องแรงงานบางกลุ่มอาจตัดสินใจเข้าร่วมสนับสนุนพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งไปแล้ว แต่ยังมีอีกมากที่รอดูจุดยืนและนโยบายของพรรคการเมืองต่างๆเพื่อการตัดสินใจ  อย่างน้อยระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งก็ยังให้โอกาสประชาชนได้มีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ต้องการได้บ้าง

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ก.พ.62