แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 378 เดือนมกราคม 2562

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับต้อนรับปีใหม่มกราคม 2562 เพื่อต้อนรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายด้านผู้หญิงได้จัดเวทีสาธารณะพบพรรคการเมืองต่าง ๆ เพื่อผลักดันนโยบายด้านสิทธิสตรีและการแก้ปัญหาของผู้หญิง  โดยมีพรรคการเมืองต่าง ๆ

ความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายแรงงาน ฉบับนี้มีคลินิกกฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีทั้งการอธิบายหลักกฎหมายและกรณีตัวอย่างจากข้อร้องเรียนของพนักงาน 288 คน ของบริษัทอิตาเลียนไทยฯ ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง  ที่ถูกนายจ้างสั่งให้ย้ายมาทำงานที่กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาผ่านร่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งมีการเพิ่มสิทธิและสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ในขณะที่สถานการณ์การเลิกจ้างในปี 2561 เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2560 เล็กน้อย  ในด้านสถานการณ์แรงงานข้ามชาติมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติในช่วงวันผู้ย้ายถิ่นสากล (วันที่17 ธันวาคม ของทุกปี)  โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ม.ค.62