แรงงานในบริบทท้องถิ่นภาคเหนือ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ในการสัมมนา เรื่อง แรงงานในบริบทท้องถิ่น–แนวทางในการพัฒนา? เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพัฒนาสังคมและมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) คณะวิทยากรได้อภิปรายวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานในท้องถิ่นไว้อย่างกว้างขวางครอบคลุมหลายประเด็นรวมทั้งข้อเสนอแนะสำหรับการส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองแรงงานต่อไป หลายท่านที่มาร่วมงานเห็นว่าประเด็นเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจในวงกว้าง ทางผู้จัดทำเอกสารจึงได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาจากการอภิปรายที่ได้บันทึกเสียงไว้มาจัดทำเป็นเอกสารเล่มนี้ ซึ่งทางhttps://aromfoundation.org ได้นำมาเผยแพร่เพื่อการเรียนรู้ สามารถเปิดอ่านได้ที่นี่ Workers in the local context, the region