การจ้างงานและการรวมกลุ่มของแรงงานในภาคเหนือ: กรณีศึกษาแรงงานเชียงใหม่-ลำพูน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

รายงานการศึกษา เรื่อง การจ้างงานและการรวมกลุ่มของแรงงานในภาคเหนือ: กรณีศึกษาแรงงานเชียงใหม่-ลำพูน เขียนโดย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณเจษฎา โชติกิจภิวาทย์  สนับสนุนโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ทางเว็ปไซต์ http://aromfoundation.org/ เห็นถึงประโยชน์ของงานเขียนที่ได้มีการศึกษาวิจัยเรื่องการจ้างงานและการรวมกลุ่มของแรงงานภาคเหนือ จึงนำมานำเสนอให้กับผู้ใช้แรงงาน ภาครัฐ สื่อมวลชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในสังคมได้ศึกษาเรียนรู้

สามารถเปิดอ่านหนังสือได้ที่นี่ Employment and integration of migrants in the region a case study of labor - Chiang Mai, Lamphun.

คำนำ

การศึกษาเรื่องการจ้างแรงงาน การรวมกลุ่มและแนวร่วมข้ามชั้นของแรงงานภาคเหนือ: กรณีศึกษาแรงงานในเชียงใหม่-ลำพูน เป็นโครงการศึกษาเบื้องต้นถึงสภาพปัญหาของแรงงาน พัฒนาการการรวมกลุ่มและการหาแนวทางส่งเสริมให้การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเชียงใหม่และลำพูนซึ่งมีการจ้างแรงงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอกระบบ

ด้วยรูปแบบของการจ้างงานที่หลากหลายของแรงงานในภาคเหนือ การรวมกลุ่มของแรงงานเพื่อให้ได้รับสิทธิความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานจึงเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ การศึกษาในครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของการทำงานขับเคลื่อนประเด็นแรงงานในอดีต กลุ่ม องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับด้านแรงงาน และการทำงานข้ามกลุ่มของแรงงานและองค์กรหลายระดับเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคเหนือ ซึ่งจะเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มแรงงานและหน่วยงานอื่นๆที่หลากหลาย รวมทั้งการสร้างเวทีสาธารณะที่เปิดพื้นที่ให้มีการตระหนักปัญหาแรงงาน รวมทั้งการสนับสนุนให้แรงงานได้มีช่องทางการเข้าถึงสิทธิความคุ้มครองตากกฎหมายแรงงานที่ควรจะได้รับเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว

การศึกษาครั้งนี้ได้มีการจัดกลุ่มศึกษา และผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้นำแรงงานโดยได้รับความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล จากคุณเจษฎา โชติกิจภิวาทย์ นอกจากนั้นผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ สัมภาษณ์นักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ การเก็บข้อมูลสถิติจากนักวิชาการแรงงานในหน่วยงานภาครัฐ ได้รับการประสานงานจากผู้ช่วยวิจัย คือคุณ แทนธัญ ธรรมวิวรณ์ ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรพัฒนาสังคมและมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ขอขอบคุณ รศ.ดร. วรวิทย์ เจริญเลิศ ที่ได้ให้ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์ยิ่ง และขอบคุณมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท อย่างยิ่งที่สนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ ทางมูลนิธิได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านแรงงานและการขับเคลื่อนทางสังคมมาโดยตลอด

หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อการถกเถียงในประเด็นแรงงาน การรวมกลุ่มและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงานต่อไป

เสาวลักษณ์ ชายทวีป

ตุลาคม 2559