แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 364 เดือนพฤศจิกายน 2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 17 (364) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม และก่อนหน้านั้นคืองานรำลึกวีรชน 14 ตุลาครบรอบ 44 ปี และย้อนขึ้นไปอีกคืองานรำลึกวีรชน 6 ตุลา ครบรอบ 41 ปี ข่าวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกันสังคมที่นางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย อดีตประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กับพวกรวม 51 คนได้ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เพื่อให้เพิกถอนกฎกระทรวง  3 ข้อที่เกี่ยวข้องกับบำนาญชราภาพ โดยมี นายชฤทธิ์ มีสิทธิ์ ทนายความด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนเป็นผู้ดำเนินการให้ นอกเหนือจากความเคลื่อนไหวเรื่องบำนาญประเด็นประกันสังคมแล้ว ฉบับนี้มีบทความว่าด้วยอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติประกันสังคม(ฉบับที่ 4) พ. ศ. 2558 ทั้งที่บังคับใช้แล้วและที่ยังไม่ได้บังคับใช้ และยังมีข้อเสนอของเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน(คปค.)ที่ให้ขยายความคุ้มครองกลุ่มโรคและบริการ

สำหรับความเคลื่อนไหวเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งเป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้ โดยสื่อมวลชนนำเสนอว่าลูกจ้างเรียกร้องค่าจ้างแรงขั้นต่ำวันละ 700 บาท เพื่อให้ความกระจ่างว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเรื่องผลการสำรวจค่าใช้จ่ายลูกจ้าง 29 จังหวัดทั่วประเทศ และองค์กรแรงงานได้เรียกร้องให้มีมาตรฐานในการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำให้สามารถเลี้ยงดูลูกจ้างและครอบครัวได้ตามหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และในส่วนของแรงงานนอกระบบมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญ เพื่อให้จัดทำร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ สามารถเปิดอ่านรายละเอียดข่าวสารได้ที่นี่ แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ พ.ย.60