แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 361 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

แรงงานปริทัศน์ฉบับที่ 14 (361) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ฉบับนี้ก่อนอื่นขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องภาคอีสานในหลายจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม นับวันจะเป็นประเด็นสำคัญ หลายปีมานี้ประเทศไทยประสบปัญหาทั้งเรื่องน้ำท่วม และน้ำแล้งสลับกัน สำหรับผู้ที่ยังคงทำมาหากินอยู่ในภาคเกษตรปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ และการดำเนินชีวิต สำหรับข่าวสารด้านแรงงานในฉบับนี้ นำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสวัสดิการของคนทำงาน และผู้มีรายได้น้อย เริ่มจากรายงานพิเศษเรื่อง การคัดค้านกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ส่งเรื่องให้สำนักงานประกันสังคมแก้ไขกฎหมายประกันสังคม โดยให้ขยายอายุของผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี นอกจากเรื่องของสวัสดิการแล้ว ขณะนี้ได้มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 มีนาคม 2560 ซึ่งปรับปรุงแก้ไขมาจากพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้มีการจัดเสวนาแสดงความคิดเห็น และมาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว มีอีกหลายเรื่องราวในจดหมายข่าวฉบับนี้ โปรดอ่านได้ที่นี้ แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ส.ค.60