แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 359 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 12 (359) ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ครบรอบ 1 ปีของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่จดหมายข่าวแรงงานปริทัศน์ จากสื่อสิ่งพิมพ์มาสู่การเป็นสื่ออิเล็คทรอนิกส์ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน และคณะผู้จัดทำแรงงานปริทัศน์ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าวสารและบทความตลอดจนผู้อ่านทุกท่าน

ในปัจจุบัน “ไทยแลนด์ 4.0 ” เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะในแวดวงของแรงงาน ในฉบับนี้ได้มีการนำเสนอรายงานจากเวทีเสวนาที่เกี่ยวข้องกับ “ไทยแลนด์ 4.0” 2 เวที คือ การเสวนา เรื่อง “อนาคตแรงงานไทยกับผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและนโยบายไทยแลนด์ 4.0”  และการเสวนา เรื่อง “อีกด้านของไทยแลนด์ 4.0 อย่าเผลอทิ้งใครไว้ข้างหลัง” สาระสำคัญของทั้ง 2 เวที มีความเห็นที่ตรงกันของวิทยากรที่เป็นนักวิชาการ และผู้นำแรงงาน คือความห่วงใยว่าการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้องไม่นำมาสู่ผลกระทบด้านลบต่อชีวิตของผู้ใช้แรงงาน เรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคตามมาตรา 63 (2) ของพระราชบัญญัติประกันสังคม ฉบับที่ 4/2558 เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นผ่านไปเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ได้นำเสนอมุมมองการวิเคราะห์ของผู้ปฏิบัติงาน ในแวดวงแรงงาน 2 ท่าน คือ บุษยรัตน์ กาญจนดิษย์ และบัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิ ที่มีต่อผลการจัดประชุมเวทีสาธารณะ เพื่อประเมินว่า ผู้ประกันตนได้อะไรภายหลัง 2 ปี ของการประกาศใช้พ.ร.บ. ดังกล่าว

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ มิ.ย.60