แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 354 มกราคม พ.ศ. 2560

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99

สวัสดีปีใหม่ 2560 แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 7 (354) ประจำเดือนมกราคม ปีใหม่ปีนี้ไม่มีงานรื่นเริงเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการไว้ทุกข์ แต่แน่นอนว่าธุรกิจการค้าต่างๆ คงต้องพยายามหาช่องว่างที่จะทำรายได้ให้มากที่สุดภายใต้ข้อจำกัดที่มีอยู่

สำหรับสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคต ก่อนหน้านี้เป็นที่คาดหวังว่าจะต้องเกิดการเลือกตั้งภายในปี2560 แต่ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณที่ชัดเจนว่า รัฐบาลจะทำตามโรดแมปที่เคยบอกไว้หรือไม่ แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ได้นำเสนอสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2558 ที่ผ่านการทำประชามติไปเมื่อ 7 สิงหาคม 2559 เพื่อย้ำเตือนว่า การเมืองไทยต้องก้าวไปสู่หนทางประชาธิปไตยโดยเร็ว

ในด้านสิทธิสวัสดิการแรงงาน ยังมีความคาดหวังว่าแม้ค่าจ้างจะได้ปรับขึ้นเพียงน้อยนิดเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยและขบวนการแรงงานไทยขาดอำนาจการต่อรอง แต่สิทธิเสรีภาพและสวัสดิการแรงงานควรได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นบ้างในปีใหม่นี้ แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ได้นำเสนอบทความเรื่องรัฐบาลไทยกับการให้สัตยาบันอนุสัญญาILO ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้สัตยาบันไปเพียง 17 ฉบับจากทั้งหมด 189 ฉบับ ส่วนฉบับที่องค์กรแรงงานไทยรณรงค์ให้รัฐบาลรับรองติดต่อกับมานานกว่า 20 ปี

นอกจากนี้ ILO ยังมีข้อเสนอแนวทางปฏิรูปบำนาญชราภาพของประเทศไทย เพื่อยืดอายุให้กองทุนชราภาพสามารถมีเงินเพียงพอจ่ายให้ผู้ประกันตนได้นานขึ้น รายละเอียดตามที่นำเสนอในแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ สำหรับอัตราเงินสมทบกรณีชราภาพขณะนี้ทั่วโลกมีอยู่ 15 ประเทศซึ่งมีสวัสดิการกรณีชราภาพ ในด้านสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ยังคงนำเสนอข่าวสารต่อเนื่องทั้งในเรื่องข้อเสนอปฏิรูปการจ้างแรงงานข้ามชาติ

สุดท้ายนี้คณะผู้จัดทำ แรงงานปริทัศน์ และมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ขออวยพรให้ผู้ใช้แรงงาน และผู้อ่านแรงงานปริทัศน์ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นในปีใหม่ 2560 ร่วมกันต่อสู้ ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ และสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่

%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a1