การจ้างงานและการรวมกลุ่มของแรงงานในภาคเหนือ: กรณีศึกษาแรงงานเชียงใหม่-ลำพูน

การศึกษาเรื่องการจ้างแรงงาน การรวมกลุ่มและแนวร่วมข้ามชั้นของแรงงานภาคเหนือ: กรณีศึกษาแรงงานในเชียงใหม่-ลำพูน เป็นโครงการศึกษาเบื้องต้นถึงสภาพปัญหาของแรงงาน พัฒนาการการรวมกลุ่มและการหาแนวทางส่งเสริมให้การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเชียงใหม่และลำพูนซึ่งมีการจ้างแรงงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอกระบบ

แรงงานวัยกลางคนกับการเปลี่ยนอาชีพ

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานราคาถูกในประเทศไทย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายฐาน การผลิตออกจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล กระทบต่อผู้ใช้แรงงานมาเป็นลำดับ

หนังสือวิชาการและเรื่องสั้น

หนังสือวิชาการและเรื่องสั้นที่เขียนโดย อารมณ์ พงศ์พงัน วีรบุรุษ (รวมเรื่องสั้นจากสยามรัฐ สัปดาห์วิจารณ์) สำนักพิมพ์ปิยะสาส์น กรุงเทพ : 2521