ILO เผยหลักฐานใหม่ พบแรงงานในภาคประมงและอาหารทะเล สภาพการทำงานที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีการละเมิดปรากฏอยู่

ILO เสนอข้อค้นพบงานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานภาคประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีการละเมิดยังคงปรากฎอยู่ รวมถึงลักษณะการละเมิดร้ายแรง อาทิ การทำงานโดยไม่สมัครใจและการบังคับข่มขู่