เสรีภาพการสมาคม การเจรจาต่อรองร่วม และความร่วมมือในสถานประกอบกิจการ

เสรีภาพในการสมาคม หมายถึงสิทธิของลูกจ้างในการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งองค์กรหรือสหภาพแรงงานซึ่งเป็นตัวแทนของลูกจ้างทั้งหมด