สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ กว่า 90 องค์กร เรียกร้อง การฟื้นฟูแรงงานนอกระบบจากโควิด

สมาพันธ์แรงงานนอกระบบ (ประเทศไทย) ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เพื่อเรียกร้อง การฟื้นฟูแรงงานนอกระบบจากโควิด