ขบวนแรงงาน เสนอสนช.หยุดร่าง พ.ร.บ.การพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ

คสรท.ยื่นยับยั้งร่าง พ.ร.บ.การพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. พร้อมเสนอร่างพ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจแห่งชาติ พ.ศ. …. (ฉบับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์) ให้พิจารณาแทน

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 355 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 8 (355) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นำเสนอข้อมูลและข่าวสารต่อผู้ใช้แรงงานและผู้สนใจด้วยเนื้อหาที่มากกว่าทุกฉบับ ทั้งงานวิจัยเรื่องสวัสดิการแรงงานในอาเซียน มิติความยุติธรรมด้านกฎหมายแรงงานหลังน้ำท่วมภาคใต้ มุมมองวิเคราะห์ค่าจ้างขั้นต่ำ ประเด็นสิทธิแรงงานข้ามชาติ และประธานคณะกรรมการสมานฉันท์คนใหม่

1 2 3