ข้อเสนอของขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) ต่อรัฐธรรมนูญ

ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) ซึ่งประกอบด้วยองค์กรผู้หญิงหลากหลายองค์กรเริ่มรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง “รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ”