คสรท.ชู 12 ข้อ ให้รัฐดูแลแรงงาน กว่า 8 แสนคน ผลกระทบโควิด-19

คสรท.ยื่นข้อเรียกร้อง 12 ข้อ ให้รัฐมนตรีแรงงาน เร่งแก้ปัญหาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หลังเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

วันที่ 23 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) ได้ยื่นหนังสือแก่ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รองศาตราจารย์ ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร นายสุทธิ  สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และได้รับฟังการนำเสนอ สรุปผลสำรวจแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19 ) จากนายชาลี  ลอยสูง รองประธานคสรท.และคณะ สรุปผลสำรวจรับเรื่องร้องทุกข์จากศูนย์พื้นที่ 14 แห่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2563โดยมีแรงงานที่ได้รับผลกระทบจำนวน 880,212 คน กรณีปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องแรงงาน เพือนำเสนอสรุปผลสำรวจแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ข้อเสนอแนะจากผู้ร้องทุกข์ 12 ข้อ

 1. รัฐต้องยกเลิกการจ้างงานที่ไม่มั่นคง
 2. รัฐต้องนำเงินสมทบค้างจ่าย 95,989 ล้านมาคืนทั้งหมด
 3. รัฐต้องจ่ายเงินสมทบ 5% เท่ากันกับลูกจ้างนายจ้าง
 4. การหยุดงานด้วยเหตุสุดวิสัยตามมาตรา 79/1 ประกันสังคมต้องจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่น้อยกว่า 75% ของฐานค่าจ้างลูกจ้าง
 5. ห้ามนำเงินกองทุนชราภาพมาจ่ายชดเชยแทนกองทุนว่างงาน กรณีกองทุนว่างงานหมดลง รัฐต้องจ่ายเงินอุดหนุนตามมาตรา 24
 6. เสนอแก้ไขกฏหมายประกันสังคม กรณีพนักงานสัญญาจ้าง ถ้าหมดสัญญา จะถือว่าเป็นการลาออก ทำให้พนักงานเสียสิทธิบางส่วนที่จะได้รับจากประกันสังคม
 7. ให้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานออกประกาศทั่วประเทศ ในกรณีมีข้อพิพาทตามมาตรา 22 ห้ามนายจ้างปิดงาน ห้ามลูกจ้างนัดหยุดงาน และให้ ครส.เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทตามมาตรา 25 และ 36
 8. รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีที่นายจ้างละเมิดสิทธิของคนงาน จ่ายเงินไม่ครบ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม จากผลกระทบการระบาดของไวรัสโควิด-19
 9. รัฐต้องช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา 50% ในระยะเวลา 6 เดือน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19
 10. รัฐต้องควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของประชาชน หรือจำหน่ายราคาถูกให้กับประชาชน ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิต-19
 11. รัฐต้องประกาศยกเว้นกรณีพิเศษในเรื่องของกิจกรรมสหภาพแรงงาน ในช่วงที่เกิดโรคระบาด ที่สหภาพไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบข้อบังคับ
 12. ในกรณีนายจ้างปิดกิจการ ให้ลูกจ้างที่ส่งประกันสังคมครบ 180 เดือน ให้ได้รับเงินชราภาพเมื่ออายุ 45ปี