คสรท.ยื่นไทยเบฟฯช่วยแก้ปัญหาYUM เลิกจ้างประธานสหภาพ

คสรท.ขอความร่วมมือบริษัทไทยเบฟฯหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีการเลิกจ้างประธานสหภาพแรงงานผู้ปรุง อาหารและให้บริการ