ครม.เห็นชอบ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” พร้อมร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวิอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ