แรงงานภาคเหนือยื่น 16 ข้อ เรียกร้องให้ดูแลสิทธิให้เท่าเทียม

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ เดินรณรงค์ยื่นข้อเรียกร้องในวันกรรมกรสากล ให้รับบาลแก้ปัยหาการละเมิดสิทธิแรงงานในระบบ นอกระบบ และขามชาติให้เท่าเทียมไม่เลือปฏิบัติ