คสรท.ประกาศเจตนารมณ์ พร้อมเสนอ ๓ ข้อแกปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

คำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวัน “ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ”
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐