คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (1)

นอกจากจะมีพื้นที่ความคิดคุยกันในเรื่องความยุติธรรมด้านสิทธิแรงงานในเว็บไซต์ของมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงันแล้ว นับแต่นี้ต่อไปก็จะมีพื้นที่ความคิดเพิ่มขึ้น โดยจะคุยกันในลักษณะคลินิกกฎหมายด้านแรงงาน