มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน จัดผ้าป่าระดมทุน

เรียน มวลมิตรและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

ด้วยในปัจจุบันนี้ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน อยู่ในภาวะที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดูแลรักษาสำนักงานและการดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ในการเป็นสถาบันวิชาการที่ส่งเสริมสนับสนุนขบวนการแรงงาน

จึงมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมระดมทุนโดยกำหนดจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 ณ สำนักงานมูลนิธิ ซอยคลองหลวง19 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทั้งนี้มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2525 เพื่อเป็นการรำลึกเชิดชูเกียรติแด่ อารมณ์ พงศ์พงัน ผู้นำแรงงานคนสำคัญที่ทุ่มเททำงานรับใช้ขบวนการแรงงานแล้วถูกอำนาจเผด็จการคุกคามจับขังคุกในสมัยเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จนกระทั่งเกิดโรคร้ายและเสียชีวิตไปในวัยเพียง 34 ปี โดยมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ที่ก่อตั้งขึ้นมาได้กลายเป็นสถาบันวิชาการที่สำคัญของแรงงาน และได้สร้างคุณูปการอย่างมหาศาลให้กับขบวนการแรงงานและมวลผู้ใช้แรงงาน ทั้งในด้านการฝึกอบรมทักษะความรู้ด้านแรงงาน ตลอดจนการทำงานค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับแรงงานและกฎหมายแรงงาน

แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุนสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯที่เคยมีอย่างเพียงพอในยุคก่อนๆ กลับขาดหายไปจนหมดสิ้น ทำให้มูลนิธิต้องพบเจอกับอุปสรรคอย่างมากไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์เหมือนเช่นในอดีต และต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ต่อไปในภารกิจเชิดชูเกียรติและคุณค่าของผู้นำแรงงานอย่าง อารมณ์ พงศ์พงัน ที่ก่อคุณูปการอันยิ่งใหญ่ให้กับขบวนการแรงงาน โดยได้ปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆให้เหลือเพียงในช่องทางการสื่อสารออนไลน์ มีการจัดทำเว็บไซต์ aromfoundation.org และผลิตจดหมายข่าว “แรงงานปริทัศน์ออนไลน์” เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่อให้มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน สามารถดำเนินกิจกรรมได้ต่อไปในบทบาทที่แม้จะไม่อาจเทียบเท่าในอดีตแต่ก็นับว่ายังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อขบวนการแรงงานและมวลผู้ใช้แรงงานโดยรวม จึงหวังว่าองค์กรแรงงาน ตลอดจนองค์กรอื่นๆและผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมกันสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ จึงขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธา
ร่วมสนับสนุนมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน สถานที่รวบรมเผยแพร่ข้อมูล และสถาบันวิชาการด้านแรงงาน
โอนเข้าบัญชี : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ธนาคารกรุงเทพ สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต บัญชีเลขที่ 026-091018-7