สปส.ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจาก 400 บาทเป็น 600 บาท เริ่มจ่าย 31 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ทางสำนักงานประกันสังคมได้เผยแพร่ข่าว เรื่อง  การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาทเพิ่มเป็น 600 บาทต่อเดือน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า การเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากสำนักงานประกันสังคมจากเดิม 400 บาทเป็น 600 บาท โดยกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี ซึ่งเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 สำนักงานประกันสังคมได้ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ. 2561 โดยมีสาระสำคัญในการปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของประชาชน และภาคแรงงานให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิม 400 บาทเป็น 600 บาท สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายในส่วนที่ปรับเพิ่มย้อนหลัก จำนวน 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ให้กับผู้ประกันตนโดยจะเริ่มจ่ายวันที่ 31 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ หรือโทรที่ 1506ได้