สถานการณ์ด้านแรงงาน ไตรมาส 1 ปี 2561 ( มกราคม – มีนาคม 2561 )

กระทรวงแรงงานได้จัดทำรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลด้านเศรษฐกิจแรงงาน ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง และทราบถึงแนวโน้มของตลาดแรงงานในด้านการจ้างงาน ว่างงาน และเลิกจ้าง เพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงานได้จัดทำเป็นรายไตรมาสและประจำปี สำหรับรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานไตรมาส 1 ปี 2560 เป็นการรายงาน ข้อมูลใน ช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม 2561 โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ แรงงาน จากดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ซึ่งจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ดัชนีชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ (Key Indicators of the Labour Market : KILM) ขององค์การ แรงงาน ระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) และกลุ่มที่ 2 ดัชนีชี้วัดหลัก ด้านการบริหารแรงงานของกระทรวงแรงงาน (Key Indicators of the Performance of MOL : KIP – MOL) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกระทรวงแรงงานตามวิสัยทัศน์ “แรงงานมีศักยภาพสูง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี”

sthaankaarndaanaerngngaan_aitrmaas_1_pii_2561