สหภาพรถไฟฟ้า เร่งรัดการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่ม

เมื่อวันที่ 18 ตลาคม 2560 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รถไฟฟ้า จัดแถลงข่าว เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่ม เพื่อรองรับการใช้บริการที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมาก 

 

การให้บริการของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เพื่อเดินรถไฟฟ้าเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทถึงสถานีสนามบินสุวรรณภูมิ ในปัจจุบันนี้ พบว่ามีจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 77,000 คน/วัน เกินสมรรถนะขีดความสามารถของขบวนรถไฟฟ้า ที่มีอยู่เพียง 9 ขบวน ซึ่งมีขีดความสามารถรองรับผู้ใช้บริการสูงสุดได้เพียง 72,000 คน/วันเท่านั้น ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการให้บริการเดินรถไฟฟ้า ทำให้ปัจจุบันสถานีต่างๆ มีผู้ใช้บริการสะสมรอขึ้นรถไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ขบวนรถไฟฟ้าที่มีอยู่ต้องใช้งานตลอดเวลา รับภาระการใช้งานเกินขีดจำกัด เป็นเหตุให้เกิดการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ก่อนระยะเวลาที่ควรจะเป็น ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมบำรุง และกระทบต่อคุณภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด มีจำนวนขบวนรถไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่ประชาชนไม่เพียงพอ เกิดความแออัดของผู้โดยสาร และการรอรับบริการเป็นเวลายาวนานไม่สอดคล้องกับอัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการ และชุมชนเมืองที่เติบโตอย่างรวดเร็ว มีทัศนะคติไปในทิศทางลบต่อประสิทธิภาพในการจัดการของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ ผ่านช่องทาง Call Center 1690 และ Facebook พบว่า ร้อยละ 66.36 ร้องเรียนเรื่องรถไฟล่าช้า/รถไม่เพียงพอต่อการให้บริการ และผู้โดยสารร้องเรียนกับพนักงานตามสถานีต่างๆ ขอให้เพิ่มจำนวนรถไฟฟ้าให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน

เมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี ได้เคยมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้ามาเพิ่มเติม แต่ปัจจุบัน จากการติดตามข่าวในสื่อมวลชนต่างๆ พบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ร.ฟ.ท. ได้สั่งให้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กลับไปทบทวนแผนการจัดซื้อขบวนรถว่าจะเดินหน้าอย่างไร ให้สอดคล้องกับการให้บริการแก่ประชาชน และรอความชัดเจนของโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รถไฟฟ้า มีความเห็นว่า EEC กับการจัดซื้อรถไฟฟ้าใหม่ ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน เพราะ EEC เป็นเรื่องในอนาคต แต่การจัดซื้อรถไฟฟ้าใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในปัจจุบัน และหากในอนาคต เมื่อ EEC เกิดขึ้น การให้บริการของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ก็ยังสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นระบบมาตรฐานทางสากลอยู่แล้ว

แต่ด้วยปริมาณความต้องการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ไม่สามารถรอการสั่งซื้อขบวนรถไฟฟ้า ได้อีกต่อไป แต่เสนอให้เร่งรัดการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 7 ขบวน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน เพราะขั้นตอนการจัดซื้อ ต้องใช้ระยะเวลาจัดซื้อนานถึง 2-3 ปีกว่าจะมีการส่งมอบขบวนรถไฟฟ้าได้ ดังนั้น หากไม่เร่งรัดดำเนินการในตอนนี้ จะเกิดวิกฤติการให้บริการในอนาคต ที่สำคัญบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เสียโอกาสทางด้านธุรกิจและการให้บริการแก่ประชาชน จากการที่ ร.ฟ.ท. ไม่ตัดสินใจซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติมให้ เพื่อใช้ประกอบกิจการให้บริการรองรับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รถไฟฟ้า จึงจัดแถลงข่าวในวันนี้ เพื่อชี้แจงให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนและประชาชนผู้ใช้บริการของบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงในการให้บริการของบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยเฉพาะปัญหาการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติม และขอให้สื่อมวลชนและประชาชนได้ช่วยกันร่วมเรียกร้องให้รัฐบาล ได้เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าให้แก่บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยเร่งด่วน เพื่อให้ทันต่อปริมาณความต้องการที่ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ ผู้ใช้บริการประทับใจในการให้บริการ และที่สำคัญ การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถ

ทั้งนี้ระบบรถไฟฟ้าของบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ำ แก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้งเป็นระบบขนส่ง Logistic ให้กับการขนถ่ายสินค้า เป็นโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปได้เป็นอย่างดี