กรมสวัสดิ์ฯเสนอข้อมูลสถานการณ์การเลิกจ้างแนวโน้มดีขึ้น

กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ พาลูกจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัดร้องกระทรวงแรงงานหลังนายจ้างปิดกิจการ คสรท.ระดมทุนช่วยคนงาน ด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจงข้อมูลเรียกสิทธิประโยชน์กรณีเลิกจ้างให้ลูกจ้างกว่า 123 ล้านบาท จากจำนวนลูกจ้าง 4,230 คน ที่ถูกเลิกจ้าง 5 เดือนที่ผ่านมา วิเคราะห์สถานการณ์ การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาล 
วันที่ 23 มีนาคม 2560 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เปิดเผยข้อมูลสถานการณืการเลิกจ้าง และแนวโน้มการจ้างงานมีทิศทางที่ดีขึ้น โดย นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ( กสร. ) กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยว่า สถานการณ์การเลิกจ้างในภาพรวมของประเทศ ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 นั้นมีแนวโน้มเรื่องการเลิกจ้างมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการลงทุนภาครัฐและให้สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารออมสิน การช่วยเหลือสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ และธุรกิจ SMEs กู้ยืมเงินโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำ รวมทั้งนโยบายด้านอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ เมื่อเศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวดีขึ้น ทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆ  ในส่วนของการเลิกจ้างมีแนวโน้มลดลงโดยจะเห็นได้จากข้อมูลจำนวนลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างและมายื่นคำร้องลดลง ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีสถานประกอบกิจการเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมด 172 แห่ง  ลูกจ้างยื่นคำร้องรวม 4,290 คน  เงินสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับรวม 123,149,121 บาท

สำหรับประเภทกิจการที่มีการเลิกจ้างมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) กิจการประเภทการผลิตและจำหน่าย คิดเป็นร้อยละ 41  2) กิจการประเภทอื่นๆ (เช่น จัดทำเอกสาร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ) คิดเป็นร้อยละ 15  3) กิจการโรงแรม/สถานบันเทิง/งานบริการ คิดเป็นร้อยละ 11 4) กิจการสื่อสารคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 9 และ 5) กิจการก่อสร้าง คิดเป็นร้อยละ 7 ทั้งนี้ มีสถานประกอบกิจการที่มีแนวโน้มเลิกจ้าง  4 แห่ง ลูกจ้างจำนวน 882 คน

นอกจากนี้อัตราการเลิกจ้างในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มีจำนวนลดลง  โดยในเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559 มีจำนวนอัตราการเลิกจ้าง 31,570 คน / 30,570 คน / 29,748 คน ลดลงตามลำดับ เดือนมกราคม 2560 มีจำนวน 29,076 คน  ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากภาพรวมแล้วสถานการณ์การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างมีทิศทางที่ดีขึ้น

ในวันเดียวกันได้มีกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่นำโดย นายสัพพัญญู นามไธสง ประธานกลุ่มฯได้พาลูกจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด เดินทางมาจากสมุทรสาครเพื่อยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อให้แก้ปัญหากรณีนายจ้างอ้างเหตุการณ์เลิกจ้างเพราะว่าวิกฤติ และหลังจากการเจรจาค่าชดเชยไม่คืบหน้า กิจกรรมทางธุรกิจตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป และเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมด

ต่อมาคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)ได้ส่งหนังสือถึงองค์กรสมาชิก พันธ์มิตร และเครือข่ายแรงงานทุกภาคส่วน  เพื่อขอระดมทุนสนับสนุนช่วยเหลือสหภาพแรงงานบริติชไทยซินเทติคเท็กสไทล์ หลังถูกนายจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด ประกาศปิดโรงงานเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย

บริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์ จำกัด บริษัทก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2515 มีพนักงานทั้งหมด  1,500 คน ที่ผ่านมาบริษัทดำเนินกิจการไปได้ด้วยดี เมื่อ พ.ศ.2540 เกิดฟองสบู่แตก ค่าเงินบาทลอยตัว หลังจากนั้นมีการเลิกจ้างอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนกระทั่งเหลือพนักงาน 400 คน และมีการโยกย้ายพนักงานแผนกการ์เม้นมารวมกันอยู่ที่ โรงงาน2  ต่อมาบริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนการจ่ายค่าจ้างพนักงานโดยใน 1 เดือน มีแบ่งจ่ายค่าจ้างเป็น 4 งวด และแบ่งจ่ายค่าจ้างเป็นเปอร์เซ็นต์   ซึ่งสหภาพแรงงานมีเจรจากับบริษัทฯมาตลอด โดยมีการตกลงกันว่าให้จ่าค่าจ้างทุกวันศุกร์ และบริษัทได้มีการเลิกจ้างดังนี้

  1. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558  เลิกจ้างพนักงานโรงย้อมทั้งหมด จำนวน 79 คน โดยจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมายเป็นเงินสด
  2. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เลิกจ้างพนักงานการ์เม้น จำนวน 83 คน  โดยแบ่งจ่ายค่าชดเชยเป็น 4 งวด
  3. เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 เลิกจ่างพนักงานการ์เม้นท์ จำนวน 32 คน โดยแบ่งจ่ายค่าชดเชยเป็น 4 งวด
  4. เมื่อวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทให้หัวหน้างานมาแจ้งพนักงานว่าบริษัทสั่งหยุดงานตามมาตรา 75 เป็นเวลา  3 วัน คือ วันที่ 25,27-28 กุมภาพันธ์ 2560 และให้พนักงานมาทำงานตามปกติในวันที่ 1 มีนาคม 2560  เมื่อพนักงานมาทำงานจึงได้เห็นประกาศการหยุดกิจการที่บริษัทได้นำมาปิดไว้ และประกาศเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด  111 คน (สมาชิกสหภาพ 89 คนและแรงงานพม่า 22 คน) รวมทั้งประกาศการจ่ายชดเชย 8 งวด โดยเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 และจ่ายงวดสุดท้ายในเดือนพฤษภาคม 2561
  5. และสหภาพแรงงานจำนวน 89 คน ถูกนายจ้างเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ก่อนที่บริษัทฯจะมีประกาศหยุดกิจการเลิกจ้างพนักงาน

โดยล่าสุดบริษัทประกาศให้พนักงานอยู่ในหอพักจำนวน 40 คนพักได้ถึงวันที่  7 มี.ค.60 มี ขณะนี้พนักงานยังอยู่ในหอพักบริษัท ส่วนใหญ่เป็นคนงานมาจากต่างจังหวัด ไม่มีที่อยู่ บริษัทได้ให้ รปภ.ผู้ชายเข้าไปตรวจบนห้องพัก ตัดน้ำ ตัดไฟ  และขณะนี้คนงานได้ตั้งเต็นท์นอนอยู่กันที่หน้าบริษัท ทำให้คนงานอยู่อย่างลำบาก

ด้าน คสรท. จึง ขอให้ช่วยกันระดมทุนสนับสนุนช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้สหภาพแรงงานบริติชฯได้ต่อสู้ให้ได้สิทธิตามกฎหมายแรงงาน โดยสามารโอนเงินบัญชีเลขที่ 366-231572-6 ชื่อนางสาวสุรินทร์ พิมพา นางสาวดาวเรือง ชานก นางสาวอรัญญา ไชยมี ธนาคารไทยพานิชย์ สาขาบิ๊กซี่อ้อมใหญ่ หรือที่ สหภาพแรงงานบริติชไทยซินเทติคเท็กสไทล์ ตั้งอยู่ที่ 147/2 หมู่6 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร