4 ข้อเสนอ สหภาพเพื่อพัฒนากิจการรถไฟ

%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b9%84%e0%b8%9f

” วันแรงงานรถไฟโลก ” เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ( สร.รฟท.) จัดกิจกรรมรณรงค์วันแรงงานรถไฟโลกที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ ( หัวลำโพง) นำโดย นายอำพล ทองรัตน์ รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ( สร.รฟท.) พร้อมกับคณะกรรมการบริหารสหภาพฯ ร่วมกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทรถไฟฟ้า แอร์พอร์ตลิ้งค์ (สร.รฟฟ.) และสหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ ( ITF ) จัดกิจกรรม Action Week รณรงค์เรื่อง ” ความปลอดภัย ” เนื่องในวันแรงงานรถไฟโลก ที่สถานีรถไฟกรุงเทพฯ ( หัวลำโพง )โดยร่วมกันมีข้อเรียกร้องต่อฝ่ายต่างๆ ดังนี้

1. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการรถไฟ โดยเร่งดำเนินโครงการรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ และระบบรถไฟฟ้าขนส่งในเมืองเป็นลำดับแรก เพื่อตอบสนองต่อประชาชนอย่างเต็มที่ และถือว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญมากกว่าผลกำไร
2. ขอให้ฝ่ายบริหารการรถไฟฯ จัดทำแผนพัฒนากิจการรถไฟ ให้เจริญก้าวหน้าโดยให้ความสำคัญกับระบบแรงงานสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมของพนักงาน
3. ขอให้พนักงานทุกระดับสร้างจิตสำนึกในการให้ความร่วมมือปรับปรุงประสิทธิภาพกิจการรถไฟ และบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และร่วมกันขจัดการทุจริตให้หมดสิ้นโดยเร็ว
4. ขอให้ประชาชนร่วมใจกันใช้บริการรถไฟ และร่วมกันปกป้องทรัพย์สินของการรถไฟฯ ซึ่งคือทรัพย์สินของประชาชน พร้อมตรวจสอบการทำงานและการให้บริการของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ