สรุปภาวะการจ้างงาน จำนวนผู้ประกันตนและอัตราการว่างงาน ก.ค.59

untitled-1

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม มีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,389,934 คน มีอัตราการขยายตัว 2.10% (YoY) เมื่อเทียบกับ เดือนกรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผู้ประกันตน จำนวน 10,176,391 คน แสดงให้เห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานเข้าสู่การทำงานเพิ่มขึ้นถึง 213,543 คน สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 153,661 คน มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 13.37% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน (YoY) และมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 0.93% (MoM) เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2559 ที่มีจำนวน 152,240 คน อัตราการว่างงาน อยู่ที่ร้อยละ 1.48 ของผู้ประกันตนมาตรา 33 อัตราการเลิกจ้างลูกจ้างในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ผู้ประกันตนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสาเหตุเลิกจ้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 27,777 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 ทรงตัวจากเดือนมิถุนายน 2559 ที่ร้อยละ 0.27

%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81-%e0%b8%84-59-31newlabourecojuly59-pdfthumbnails_2016-08-15_12-00-33