ลูกจ้างเจียระไนเพชรรวมกลุ่ม หลังถูกเลิกจ้าง

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ ประชุมเชิงปฏิบัติการ กัารพัฒนาฝีมือแรงงาน หลังเลิกจ้าง พร้อมถามรัฐถึงแนวทางแก้ปัญหา หลังการเลิกจ้างคนงานเพ็ชร

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง และสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฝีมือและหางานใหม่หลังถูกเลิกจ้าง ให้กับกลุ่มคนงานหญิงบริษัทออคิดไดมอนด์ฯ สนับสนุนโดย มูลนิธิ FES ที่ ห้องประชุมรังสิตพรอสเพอร์เอสเตท ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวเปิดงานให้กำลังใจลูกจ้าง อีกทั้งยังมอบหมายให้สำนักแรงงานจังหวัดให้เข้ามาดูแลจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ หรือประสานบริษัทที่มีลักษณะงานที่ใกล้เคียงกับการเจียระไนเพชรให้ลูกจ้างกลุ่มนี้มีงานทำต่อไป

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ แรงงานจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า กรณีลูกจ้างบริษัทออคิดไดมอนด์ฯ ซึ่งประกอบการเจียระไนเพชรส่งต่างประเทศได้ประกาศปิดกิจการด้วยประสบปัญหาขาดทุนต่อเนื่องในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้มีลูกจ้าง 358 คนถูกเลิกจ้าง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 ลูกจ้างส่วนมากเป็นผู้หญิงและมีอายุระหว่าง 30-55 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มีอายุการทำงาน 10 ปีขึ้นไปรายได้รวมค่าล่วงเวลาโดยประมาณ 9300-13000 บาทต่อคน หลังถูกเลิกจ้างทำให้ขาดรายได้ ขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายยังคงอยู่ทั้งในส่วนของค่าเลี้ยงดูลูกและค่าเช่าบ้าน ถึงแม้ทางบริษัทฯรับประกันว่าจะจ่ายค่าชดเชยให้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 แต่ลูกจ้างก็ยังมีความกังวลใจ กลัวว่าจะไม่ได้รับ ลูกจ้างเกิดปัญหาจะไปประกอบอาชีพอื่นได้ยาก เนื่องจากมีทักษะฝีมือเชี่ยวชาญทางด้านการเจียระไนเพชรเพียงอย่างเดียว

ลูกจ้างจึงรวมตัวกันประมาณ 30 กว่าคน มาร้องเรียนปัญหาดังกล่าวแก่กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ทางกลุ่มฯจึงได้ประสานกับสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ทางสำนักงานได้เล็งเห็นความสำคัญของความเดือดร้อนของตัวลูกจ้างจึงยินดีให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มลูกจ้างที่ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัด ได้แก่ สำนักงานจัดหางานและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้เกิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาฝีมือและหางานใหม่หลังถูกเลิกจ้างนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์หลักของรัฐบาล ทุกครั้งที่มีการประชุมจะมีนโยบายให้แรงงานทุกคนมีงานทำ จึงนำไปสู่การเสนอให้ฝึกอาชีพ เพื่อให้แรงงานมีงานทำสามารถพึงพาตนเองได้ ทั้งนี้ทางแรงงานปทุมธานีได้ประสานงานกับสำนักงานจัดหางานโดยให้เขียนแบบขึ้นทะเบียนหางานไว้ ในส่วนของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจัดหลักสูตรมานำเสนอทั้งหมด 3 หลักสูตร ดังนี้

  1. เตรียมความพร้อมเข้าทำงาน แรงงานไม่จำเป็นต้องมีทักษะฝีมือมาก่อน เริ่มฝึกจากศูนย์ และจะรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี เป็นหลักสูตรฝึกอบรม 2 เดือน ฝึกทำงานที่สถานประกอบการจริงอีก 2 เดือน โดยจะมีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ120 บาท
  2. การฝึกอาชีพเสริม มีหลากหลายสาขาอาชีพให้เลือก เช่น การย้อมผ้า กระเป๋าผ้า นวดแผนไทย
  3. การยกระดับฝีมือแรงงาน แรงงานจำเป็นต้องมีพื้นฐาน เป็นการฝึกอบรมเสริมทักษะฝีมือที่ตัวแรงงานมีให้มีศักยภาพสูงขึ้น

ทั้งนี้ได้มีเงื่อนไขการฝึกอบรมเสริมอาชีพคือ 1 หลักสูตร ต้องมีสมาชิกทั้งหมด 20 คน และต้องอยู่จนครบเวลาตามที่กำหนดไว้

นางสาวอุบล ร่มโพธิ์ทอง ผู้ประสานงานศูนย์แรงงานนอกระบบ เสนอทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังถูกเลิกจ้างผ่านประสบการณ์ตนเอง และแนะนำในเรื่องการรวมตัวกันให้เกิดความเข้มแข็งของกลุ่มแรงงาน เพื่อสร้างการต่อรองขอทุนจากรัฐในการประกอบอาชีพตามความถนัดของกลุ่ม เช่น กลุ่มนวดแผนโบราณ หรือกลุ่มอาชีพต่างๆตามที่ลูกจ้างมีความสนใจจะทำ แต่ที่สำคัญคนงานต้องรวมกลุ่มพูดคุยกัน

นางสาวจิตรา คชเดช กลุ่มตัดเย็บชุดชั้นใน try arm กล่าวว่าสนับสนุนให้พัฒนาต่อยอดอาชีพเดิม คือเจียระไนเพชร ให้ลูกจ้างทุกแผนกร่วมมือกันก่อร่างกิจการเจียระไนเพชรขนาดเล็ก เพราะตัวแรงงานมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้อยู่ก่อนแล้ว

โดยสรุปวิทยากรได้เน้นในเรื่องการร่วมตัวให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นการเริ่มต้นอาชีพอิสระ ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองแก่ภาครัฐ หรือตัวบริษัท อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แรงงานไม่ย่อท้อ เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างเสริมมุมมองใหม่ โดยมองว่าตัวของลูกจ้างสามารถเปลี่ยนผ่านจากลูกจ้างไปเป็นนายจ้างได้ ขอให้มั่นใจ และให้คิดอยู่เสมอว่าเรามีทักษะฝีมือ

ช่วงบ่ายกลุ่มลูกจ้างได้แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่มอาชีพเพื่อแสดงความคิดเห็น และเกิดแนวทางการตัดสินใจดังนี้

  • กลุ่ม 1 รวมกลุ่มเป็นผู้ประกอบกิจการ จะรวมกลุ่มรับทำเจียระไนเพชร โดยการจัดตั้งกลุ่มฯ หาแหล่งเงินทุนดำเนินกิจการและจัดสรรตำแหน่ง ซึ่งจะประสานงานผ่านสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • กลุ่ม 2 ฝึกอาชีพนวดแผนไทย ลูกจ้างบางคนได้ไปเรียนนวดมาแล้วในระหว่างถูกเลิกจ้าง เพียงแต่ยังไม่มีประสบการณ์ ถ้าหากไปสมัครงานนวดตามร้าน ทางร้านจะถามลูกจ้างว่ามีประสบการณ์นวดหรือไม่ ซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่ง
  • กลุ่ม 3 หางานใหม่ จะสมัครงานเป็นพนักงานในบริษัทใหม่ เนื่องจากอายุยังไม่มาก

สุธิลา ลืนคำ รายงาน