ปทุมธานี ดองไม่ปรับค่าจ้าง โยนส่วนกลาง

อนุกรรมการค่าจ้าง

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00 น. คณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดปทุมธานี ได้ประชุมเพื่อพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ครั้งที่ 3/2559 ที่สำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถูกเลื่อนมาจากวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

นายศุพกฤต ชูความดี อนุกรรมการค่าจ้างฝ่ายลูกจ้างกล่าวว่า ในฐานะตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ได้มีการเสนอในที่ประชุมเพื่อให้ปรับขึ้นค่าจ้างไม่น้อยกว่า 421 บาทต่อวันเท่ากันทั่วประเทศ “ทางกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียงได้มีการประชุมและกำหนดเรื่องการทบทวนการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ โดยแรกกำหนดว่าจะมายื่นให้กับทางประธานอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดปทุมธานี เพื่อการพิจารณา ซึ่งเสนอว่าค่าจ้างขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่า 421 บาทต่อวันเท่ากันทั้งประเทศ ด้วยมองว่าค่าจ้างที่เป็นธรรม ต้องเพียงพอต่อค่าครองชีพและเลี้ยงดูสมาชิกครอบครัวได้รวม 3  คน อีกทั้งในปัจจุบันคนงานต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นมาก และปัจจุนี้อนุกรรมการฝ่ายลูกจ้างเหลือเพียง 4 คนเท่านั้น เพราะลูกจ้างอีก 1 คนได้ลาออกจากงานไป ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งลูกจ้างขึ้นมาแทนอีกด้วย เสียงการโหวตลงคะแนนจึงไม่เท่ากันและมีความเหลื่อมล้ำ” ศุพกฤต กล่าวว่า

ด้านหนึ่งในตัวแทนนายจ้างได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตำว่า เนื่องจากในจังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองอุตสาหกรรม ซึ่งการจ้างงานมีทั้งแรงงานไทย และมีแรงงานต่างชาติจำนวน ซึ่งหากมีการปรับขึ้น กลัวว่าลูกจ้างที่ตลาดไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติจะได้ประโยชน์มากกว่าคนไทย ส่วนภาครัฐก็สนับสนุนแนวทางค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นหลัก

ต่อมาที่ประชุมอนุกรรมการค่าจ้าง จังหวัดปทุมธานี ได้สรุปและมีมติว่ายัง ไม่มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ พร้อมสรุปข้อมูลการนำเสนอของทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อส่งความเห็นให้กับคณะกรรมการค่าจ้างกลาง  ซึ่งตอนท้ายด้านผู้แทนอนุกรรมการค่าจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง ได้มีข้อเสนอร่วมกันให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 320บาทต่อวัน ด้านผู้แทนอนุกรรมการค่าจ้าง ฝ่ายนายจ้างเสนอให้ใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำคงเดิม 300 บาทต่อวัน

ขอบคุณภาพและข้อมูล จากอนุกรรมการฝ่ายลูกจ้างจังหวัดปทุมธานี

(รายงานโดย สุธิลา ลืนคำ)