ครม.เห็นชอบ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

20160715_175114

คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” พร้อมร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวิอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) โดยมีเนื้อหา ดังนี้ 1. เห็นชอบและประกาศนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2569) และ2. เห็นชอบร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของ รง. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สาระสำคัญ กระทรวงแรงงาน รายงานว่า เพื่อใช้เป็นนโยบายและกรอบการดำเนินการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงและภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  1. ร่างระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2569) มีกรอบแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

1.1 การส่งเสริมคนทำงานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

1.2 การให้ความสำคัญในการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายและการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน

1.3 การสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการโดยอาศัยแนวทางประชารัฐ

1.4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการและการดำเนินการงานด้านความปลอดภัย และ             อาชีวอนามัยในทุกระดับ

  1. ร่างแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลักได้แก่

1) การส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

2) การส่งเสริม กำกับ ดูแล และพัฒนามาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

3) การเสริมสร้างความร่วมมือและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ

4) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ทั้งนี้ ร่างระเบียบวาระแห่งชาติฯ และร่างแผนฯ ได้มีการปรับปรุงในหลักการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้วยแล้ว