ILO เผยหลักฐานใหม่ พบแรงงานในภาคประมงและอาหารทะเล สภาพการทำงานที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีการละเมิดปรากฏอยู่

ILO เสนอข้อค้นพบงานวิจัยเกี่ยวกับแรงงานภาคประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กรณีการละเมิดยังคงปรากฎอยู่ รวมถึงลักษณะการละเมิดร้ายแรง อาทิ การทำงานโดยไม่สมัครใจและการบังคับข่มขู่

คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (16) “แรงงานข้ามชาติสิทธิขั้นพื้นฐาน ค่าจ้างขั้นต่ำ ห้องน้ำสะอาด ความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองที่ไม่เป็นจริง”

“แรงงานข้ามชาติในฐานะคนทำงาน สิทธิขั้นพื้นฐาน ค่าจ้างขั้นต่ำ ห้องน้ำสะอาด ความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองที่ไม่เป็นจริง”

ร้องศาลให้ไต่สวนการจับกุมและควบคุมแรงงานข้ามชาติไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แถลงการณ์ “ศาลจังหวัดปัตตานี ยกคำร้องกรณีแรงงานข้ามชาติ ชาวเมียนมา ขอให้มีการไต่สวน การจับกุมและควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย : ความจริงที่ยังไม่ได้ถูกค้นหาโดยกระบวนการยุติธรรม”

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 357 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 10 (357) เดือนเมษายน 2560 มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ทั้งเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีจริยธรรม ระหว่างแรงงานข้ามชาติ กับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทย นายจ้าง หรือชาวบ้านในชุมชน สิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติ

สหภาพแรงงานกับการปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติ

ในขณะที่เศรษฐกิจไทยไม่อาจปฏิเสธความจำเป็นที่ต้องจ้างแรงงานข้ามชาติ และสหภาพแรงงานเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชนชั้นแรงงานอย่างน้อยที่สุดคือ เป็นตัวแทนลูกจ้างในสถานประกอบการที่เป็นแรงงานในระบบ การที่สหภาพแรงงานมีบทบาทปกป้องสิทธิแรงงานข้ามชาติย่อมทำให้แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีจริยธรรมในสังคมไทย และทำให้สหภาพแรงงานสามารถรักษาบทบาทการเป็นองค์กรตัวแทนของชนชั้นแรงงานไว้ได้ ซึ่งจะส่งผลต่อความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานในฐานะขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีสหภาพแรงงานเป็นองค์กรนำ

1 2