ขยายอายุการทำงานและฐานค่าจ้าง กับ อนาคตบำนาญผู้ประกันตน ?

ปัจจุบันกว่า 94% ของประเทศทั่วโลก กำหนดอายุรับบำนาญขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 60 ปี ส่วนประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ OECD ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ได้กำหนดอายุเกษียณอยู่ระหว่าง 60-67 ปี ซึ่งความแตกต่างของอายุเกษียณระหว่างประเทศสมาชิกมีแนวโน้มลดลง การปรับเพิ่มอายุเกษียณของประเทศเหล่านี้มักทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทย อายุเกษียณอยู่ในช่วง 55-60 ปี

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 361 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

แรงงานปริทัศน์ฉบับที่ 14 (361) ประจำเดือนสิงหาคม 2560 ฉบับนี้ก่อนอื่นขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องภาคอีสานในหลายจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วม สำหรับข่าวสาร ได้นำเสนอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสวัสดิการของคนทำงาน และผู้มีรายได้น้อย เรื่องความคิดขยายอายุของผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับเงินบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี และร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 มีนาคม 2560 รวมถึงมาตรการชั่วคราว เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว เป็นต้น

คปค.รุกหารือยื่นข้อเสนอเพิ่มการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตน

เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เข้าพบคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ยื่นข้อเสนอการปรับปรุงสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

ผู้ประกันตน จวกรัฐหยุดคิดแทน เตรียมระดมคนค้านขยายเวลารับบำนาญ

ผู้ประกันตน จวกรัฐคุณพ่อรู้ดี แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ด้านสปส.ชูขยายระยะเวลารับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจาก 55 ปีเป็น 60 ปี เตรียมเปิดประชาพิจารณ์ ฟังความเห็น ด้านขบวนแรงงานมองสปส.บริหารขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเตรียมทวงเงินสมทบ 8 หมื่นล้านจากรัฐบาล