แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 354 มกราคม พ.ศ. 2560

สวัสดีปีใหม่ 2560 แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 7 (354) ประจำเดือนมกราคม ปีใหม่ปีนี้คณะผู้จัดทำแรงงานปริทัศน์ และมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ขออวยพรให้ผู้ใช้แรงงาน และผู้อ่านแรงงานปริทัศน์ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นในปีใหม่ 2560 ร่วมกันต่อสู้ ฝ่าฟันปัญหาต่างๆ และสร้างสรรค์ระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่