ขบวนแรงงาน เสนอสนช.หยุดร่าง พ.ร.บ.การพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ

คสรท.ยื่นยับยั้งร่าง พ.ร.บ.การพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. พร้อมเสนอร่างพ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจแห่งชาติ พ.ศ. …. (ฉบับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์) ให้พิจารณาแทน

ข้อเสนอของขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) ต่อรัฐธรรมนูญ

ขบวนผู้หญิงปฏิรูปประเทศไทย (WeMove) ซึ่งประกอบด้วยองค์กรผู้หญิงหลากหลายองค์กรเริ่มรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อเสนอข้อเรียกร้อง “รัฐธรรมนูญที่ดี ต้องมีมิติความเสมอภาคระหว่างเพศ”