คสรท.สรุปงานพร้อมวางแผนงานปี 2561

นักวิชาการร่วม “ประเมิน วิเคราะห์ สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง แรงงาน ขบวนการแรงงาน ปี 2560 และแนวโน้ม 2561” อุตสาหกรรม 4.0 รัฐเอื้อต่อทุนมากกว่าแรงงาน หวั่นการจ้างงานมีปัญหา การเมือง ทำเศรษฐกิจแย่ ขบวนการแรงงานไม่เข้มแข็ง มีความเหลื่อมล้ำจะสูง

นักวิชาการประวัติศาสตร์ ชี้แรงงานถูกทำให้ลืม

พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยจัดงานรำลึก ถึงผู้นำแรงงาน ผู้มีคุณูปการผู้วายชน พร้อมเสวนาถามหาประวัติศาสตร์แรงงานในประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมพลังแรงงานทอดผ้าป่าหารายได้