44 ปี 14 ตุลา ตัวแทนแรงงานเรียกร้องสามัคคี หยุดคาดหวังการเปลี่ยนผ่านโดยชนชั้นนำ ชนชั้นปกครอง

ตัวแทนแรงงานร่วมกล่าวรำลึก 44 ปี สดุดีวีรชน 14 ตุลา ชวน กรรมกร คนจนเมือง เกษตรกรชาวนา นิสิตนักศึกษาเปลี่ยนผ่านสังคมภายใต้อนาคตที่เรากำหนดเอง ด้านรมต.ออมสิน แจงบทบาทรัฐบาลชัด มีเจตนารมณ์สร้างความปรองดอง เพื่อลดความขัดแย้ง และความเหลื่อมล้ำทางสังคม