แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 374 เดือนกันยายน 2561

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับ เดือนกันยายน 2561 พบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของขบวนการแรงงาน ภายใต้สถานการณ์ทางการเมือง เริ่มต้นจากการตั้งคำถามต่อโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) ที่ให้สิทธิพิเศษต่อนักลงทุนต่างชาติมากมาย มีข่าวคราวเกี่ยวกับสำนักงานประกันสังคม จากการจ้างงานจนเกษียณอายุมาเป็นการจ้างตามสัญญาจ้างคราวละ 4 ปี และความเคลื่อนไหวที่สำคัญคือได้มีการจัดเวทีรับฟังความเห็น ร่างพ.ร.บ.บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ….

คสรท.สรุปงานพร้อมวางแผนงานปี 2561

นักวิชาการร่วม “ประเมิน วิเคราะห์ สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง แรงงาน ขบวนการแรงงาน ปี 2560 และแนวโน้ม 2561” อุตสาหกรรม 4.0 รัฐเอื้อต่อทุนมากกว่าแรงงาน หวั่นการจ้างงานมีปัญหา การเมือง ทำเศรษฐกิจแย่ ขบวนการแรงงานไม่เข้มแข็ง มีความเหลื่อมล้ำจะสูง

44 ปี 14 ตุลา ตัวแทนแรงงานเรียกร้องสามัคคี หยุดคาดหวังการเปลี่ยนผ่านโดยชนชั้นนำ ชนชั้นปกครอง

ตัวแทนแรงงานร่วมกล่าวรำลึก 44 ปี สดุดีวีรชน 14 ตุลา ชวน กรรมกร คนจนเมือง เกษตรกรชาวนา นิสิตนักศึกษาเปลี่ยนผ่านสังคมภายใต้อนาคตที่เรากำหนดเอง ด้านรมต.ออมสิน แจงบทบาทรัฐบาลชัด มีเจตนารมณ์สร้างความปรองดอง เพื่อลดความขัดแย้ง และความเหลื่อมล้ำทางสังคม

1 2