คสรท.สรุปงานพร้อมวางแผนงานปี 2561

นักวิชาการร่วม “ประเมิน วิเคราะห์ สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม การเมือง แรงงาน ขบวนการแรงงาน ปี 2560 และแนวโน้ม 2561” อุตสาหกรรม 4.0 รัฐเอื้อต่อทุนมากกว่าแรงงาน หวั่นการจ้างงานมีปัญหา การเมือง ทำเศรษฐกิจแย่ ขบวนการแรงงานไม่เข้มแข็ง มีความเหลื่อมล้ำจะสูง

44 ปี 14 ตุลา ตัวแทนแรงงานเรียกร้องสามัคคี หยุดคาดหวังการเปลี่ยนผ่านโดยชนชั้นนำ ชนชั้นปกครอง

ตัวแทนแรงงานร่วมกล่าวรำลึก 44 ปี สดุดีวีรชน 14 ตุลา ชวน กรรมกร คนจนเมือง เกษตรกรชาวนา นิสิตนักศึกษาเปลี่ยนผ่านสังคมภายใต้อนาคตที่เรากำหนดเอง ด้านรมต.ออมสิน แจงบทบาทรัฐบาลชัด มีเจตนารมณ์สร้างความปรองดอง เพื่อลดความขัดแย้ง และความเหลื่อมล้ำทางสังคม

1 2