เสวนาสิทธิแรงงานและกฎหมาย : มาตรฐานและความรับผิดชอบของธุรกิจข้ามชาติ

ผู้เขียนอยากกล่าวถึง ธุรกิจยักษ์ใหญ่ มีเงินลงทุนมหาศาล ขยายกิจการไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประเทศไทยก็เป็นเป้าหมายสำคัญของธุรกิจเหล่านี้ กรณีนี้เฉพาะธุรกิจข้ามชาติที่ เกี่ยวกับบริการอาหารและเครื่องดื่ม ความจริงของธุรกิจเหล่า มีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร ในขณะที่หน่วยบริการหรือร้านค้าต่าง ๆ ของธุรกิจเหล่านี้จะกระจายไป ตามจังหวัดหรือพื้นที่ต่าง ๆ