ทำไมต้องคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….

ทำไมต้องคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. ตอนที่ ๑ ประเด็นที่ ๑ หลักการและเหตุผลไม่สอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนไป