ILO งานก่อสร้างไทยใช้แรงงานหญิงต่างชาติทั้งหนักและเสี่ยง

เปิดงานวิจัยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุอุตสาหกรรมก่อสร้างในไทยใช้แรงงานต่างชาติ หญิงถึงเกือบ 40% งานหนัก เสี่ยงอันตราย