การจ้างงานและการรวมกลุ่มของแรงงานในภาคเหนือ: กรณีศึกษาแรงงานเชียงใหม่-ลำพูน

การศึกษาเรื่องการจ้างแรงงาน การรวมกลุ่มและแนวร่วมข้ามชั้นของแรงงานภาคเหนือ: กรณีศึกษาแรงงานในเชียงใหม่-ลำพูน เป็นโครงการศึกษาเบื้องต้นถึงสภาพปัญหาของแรงงาน พัฒนาการการรวมกลุ่มและการหาแนวทางส่งเสริมให้การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเชียงใหม่และลำพูนซึ่งมีการจ้างแรงงานหลากหลายรูปแบบ ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอกระบบ

แรงงานวัยกลางคนกับการเปลี่ยนอาชีพ

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานราคาถูกในประเทศไทย โดยเฉพาะ อย่างยิ่งอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายฐาน การผลิตออกจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผล กระทบต่อผู้ใช้แรงงานมาเป็นลำดับ

สรุปภาวะการจ้างงาน จำนวนผู้ประกันตนและอัตราการว่างงาน ก.ค.59

ภาวะการจ้างงานในตลาดแรงงาน เดือนกรกฎาคม 2559 การจ้างแรงงานในระบบประกันสังคม มีผู้ประกันตน (มาตรา 33) จำนวน 10,389,934 คน มีอัตราการขยายตัว 2.10% (YoY) เมื่อเทียบกับ เดือนกรกฎาคม 2558 สำหรับการว่างงานจากตัวเลขผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในระบบประกันสังคม มีจำนวน 153,661 คน มีอัตราขยายตัวอยู่ที่ 13.37% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน

1 2