คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (17) “ การเกษียณอายุเมื่อทำงาน 20ปี กับค่าชดเชย 400 วัน ”

นับแต่เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 7 มีผลใช้บังคับ หากไม่มีการตกลงหรือการทำสัญญาจ้างในเรื่องเกษียณอายุ หรือไม่มีกำหนดในข้อบังคับ หรือในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง “กฎหมายกำหนดให้เกษียณอายุเมื่อลูกจ้างมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และหากพ้นอายุ 60 ปีแล้ว นายจ้างยังให้ลูกจ้างทำงานต่อไปอีก คือยังคงทำงานกันอยู่ต่อไป กฎหมายให้สิทธิลูกจ้างเท่านั้นที่จะแสดงเจตนาต่อนายจ้าง คือแจ้งเป็นหนังสือหรือบอกกล่าวด้วยวาจาก็ได้”

ILO CFA เปิดรายงานการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงานในประเทศไทย พร้อมเรียกร้องแก้กฎหมายแรงงาน

คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพการสมาคม ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO CFA) เรียกร้องแก้กฎหมายแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ยกตัวอย่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์2518 และกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 383 เดือนมิถุนายน 2562

แรงงานปริทัศน์ ฉบับเดือนมิถุนายน 2562 ประกอบด้วย บทความ • จับตา 5 สถานการณ์ยานยนต์ “หุ่นยนต์ผงาด เปิดฐานผลิตใหม่ ค่ายยักษ์ใหญ่เลิกจ้าง ฯ และ แรงงานข้ามชาติ สิทธิขั้นพื้นฐาน การคุ้มครองที่ไม่เป็นจริง รายงานพิเศษ รำลึก 26 ปี เคเดอร์ คนงานได้อะไรจากวันความปลอดภัย ต่อด้วย สถิติใช้บริการประกันสังคม 7 กรณี ปี 2553-เมษายน 2562 ข่าวสารที่น่าสนใจ จี้รัฐบาลเปิดสัญญา โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หวั่นซ้ำรอยโฮปเวลล์ และเครือข่ายภาคประชาสังคมเสนอ “ระบบขนส่งสาธารณะที่ปลอดภัย ทุกคนเข้าถึงได้”

คลินิกกฎหมายด้านแรงงาน (16) “แรงงานข้ามชาติสิทธิขั้นพื้นฐาน ค่าจ้างขั้นต่ำ ห้องน้ำสะอาด ความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองที่ไม่เป็นจริง”

“แรงงานข้ามชาติในฐานะคนทำงาน สิทธิขั้นพื้นฐาน ค่าจ้างขั้นต่ำ ห้องน้ำสะอาด ความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองที่ไม่เป็นจริง”

1 5 6 7 8 9 51