รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ชุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2557 – 2561)

 1.  นายสกุล สื่อทรงธรรม ประธานกรรมการ
 2.  นายทวีป กาญจนวงศ์  รองประธานกรรมการ
 3.  นางสาวนภาพร อติวานิชยพงศ์ รองประธานกรรมการ
 4.  นางเพลินพิศ ศรีศิริ  กรรมการและเลขาธิการ
 5.  นายไพบูลย์ แก้วเพทาย กรรมการและเหรัญญิก
 6.  นายสุธี ประศาสน์เศรษฐ กรรมการ
 7.  นายสุชาติ สุคนธากานต์ กรรมการ
 8.  นายชาลี ลอยสูง กรรมการ
 9.  นายวิชัย นราไพบูลย์ กรรมการ
 10.  นางสาวสงวน ขุนทรง กรรมการ
 11.  นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ กรรมการ
 12.  นายชฤทธิ์ มีสิทธิ์ กรรมการ
 13.  นายแล ดิลกวิทยรัตน์ กรรมการ
 14.  นางสาวฤดี ปุงบางกระดี่ กรรมการ
 15.  นายเทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ กรรมการ
 16.  นายโชคชัย สุทธาเวศ กรรมการ
 17.  นายปรีชา เดชทองจันทร์  กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษามูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน

 1. นางกัญญาธร พงศ์พงัน
 2. นางสุนี ไชยรส
 3. นายวรวิทย์ เจริญเลิศ
 4. นางสาวนฤมล ทับจุมพล
 5. นายประวิตร โรจนพฤกษ์